Regulamin konkursu

XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. Tadeusza Szeligowskiego

Poznań 1-2 grudnia 2023 r.

Pobierz Regulamin Konkursu w formacie pdf.

REGULAMIN KONKURSU

XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. Tadeusza Szeligowskiego odbędzie się w Poznaniu w dniach 1–2 grudnia 2023 r. Przesłuchania konkursowe przeprowadzone będą przy udziale publiczności w sali koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego.

 

   I.    Cele konkursu:

 1. Wymiana doświadczeń artystycznych pomiędzy młodymi pianistami i pedagogami z różnych szkół w kraju.
 2. Motywowanie i promowanie młodych utalentowanych muzyków.
 3. Propagowanie muzyki Tadeusza Szeligowskiego oraz wiedzy o jego życiu i twórczości.

   II.    Organizatorzy konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej,
 2. Współorganizatorem konkursu jest Miasto Poznań,
 3. Współorganizatorem konkursu jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
  Tadeusza Szeligowskiego.

   III.    Jury

 1. Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.
 2. Jury oceniać będzie poziom interpretacji Uczestników zgodnie z własnym, wewnętrznym regulaminem.
 3. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając właściwe odczytanie tekstu, znajomość formy
  i umiejętność jej realizacji, interpretację i stylowość wykonania, walory brzmieniowe oraz wrażenia artystyczne.
 4. W trakcie przesłuchań konkursowych uczestnicy oceniani będą punktowo w skali 0-25 pkt.
 5. Jury ma prawo dowolnego podziału nagród.
 6. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

   IV.    Uczestnicy

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia oraz uczniowie klas młodszych Państwowych Szkół Muzycznych II st.
 2. Konkurs odbywa się w trzech  grupach wiekowych:
 • I grupa – dzieci urodzone w 2014 roku i młodsze,
 • II grupa – dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze,
 • III grupa – dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze.
 1. Dopuszcza się możliwość udziału młodszych uczestników w starszej grupie wiekowej, pod warunkiem wykonania programu zgodnego z regulaminem konkursu.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydata, który nie spełnia wymogów regulaminu konkursu.
 3. Laureaci I nagród w poprzednich edycjach konkursu nie mogą uczestniczyć w tej samej grupie wiekowej w obecnym konkursie.

   V.    Wymagania programowe

              I grupa – dzieci urodzone w 2014 roku i młodsze

 1. Utwór kompozytora polskiego z XX lub z XXI wieku (mile widziana kompozycja Tadeusza Szeligowskiego).
 2. Program dowolny, zróżnicowany pod względem charakteru (jedna lub więcej kompozycji).

Limit czasowy od 5 do 7 minut.

             II grupa – dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze

 1. Utwór Tadeusza Szeligowskiego (część Sonatiny traktowana jako jeden utwór).
 2. Utwór  kompozytora z XX lub z XXI wieku.
 3. Program dowolny, zróżnicowany pod względem charakteru (jedna lub więcej kompozycji).

Limit czasowy od 7  do 10  minut

              III grupa – dzieci urodzone w 2009 roku i młodsze

 1. Utwór Tadeusza Szeligowskiego (część Sonatiny traktowana jako jeden utwór).
 2. Utwór  kompozytora z XX lub z XXI wieku.
 3. Program dowolny, zróżnicowany pod względem charakteru (jedna lub więcej kompozycji).

Limit czasowy od 10  do 15  minut

 

Materiały nutowe (do wyboru) dla grupy II i III znajdują się na stronie

http://konkurs-szeligowski.pl

w zakładce „Materiały nutowe”.

 

   VI.    Zgłoszenia – tryb ich przyjmowania

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszenia on-line oraz wysyła nagranie „na żywo” do dnia   20  października 2023 roku.

 1. Na stronie http://konkurs-szeligowski.pl, w zakładce „Zgłoszenia” należy pobrać formularz, wypełnić go przy użyciu komputera a następnie wydrukować i podpisany odesłać w formie elektronicznej na adres:

konkurs-szeligowski@posm2.poznan.pl

 1. Należy dokonać nagrania następujących utworów:
  1. W grupie I – jedna pozycja – utwór dowolny,
  2. W grupie II – dwie pozycje – utwór Tadeusza Szeligowskiego oraz utwór dowolny
  3. W grupie III – dwie pozycje – utwór Tadeusza Szeligowskiego oraz utwór dowolny.
 2. Wymagane nagrania należy przesłać przy pomocy serwisu WeTransfer, wpisując odpowiednio w pola:
  Email to – konkurs-szeligowski@posm2.poznan.pl
  Your email – adres email podany w formularzu zgłoszenia
  Title – imię i nazwisko uczestnika Konkursu.
 3. Od uczestników nie wymaga się nagrań, które generują poważniejsze koszty.
 • Dopuszczalne jest nagranie wykonane telefonem komórkowym w jakości HD.
 • Uprzejmie prosimy aby dokonując nagrania uczestnicy unikali pomieszczeń, które charakteryzują się pogłosem oraz ustawili urządzenie nagrywające w odległości nie większej niż 4 metry.
 • Należy unikać filmowania na tle okien w ciągu dnia.
 • Nagranie powinno obejmować całą sylwetkę uczestnika.
 • Każdy utwór to jeden plik, który musi być nagrany w całości.
 • Nagranie należy zrealizować jedną nieruchomą kamerą, bez cięć montażowych w trakcie wykonywania utworu i bez modyfikacji ścieżki dźwiękowej.
 1. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona będzie na podstawie przesłanych nagrań w trybie decyzji TAK/NIE.
 2. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu udostępniona zostanie na stronie konkursu w dniu 31.10.2023 r.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zobowiązani są do przesłania do dnia 10.11.2023 r. wygenerowanej wcześniej, wydrukowanej i podpisanej karty zgłoszenia na adres:

 

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2
ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

 

 1. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie zostaną przyjęte. Decyduje data stempla pocztowego. Ostateczna lista uczestników konkursu udostępniona zostanie na stronie konkursu w dniu 15.11.2023 r.

   VII.    Przesłuchania

 1. Uczestnicy zgłoszą się w sekretariacie konkursu i okażą dowód tożsamości do wglądu, najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym występem.
 2. Przesłuchania odbywać się będą przy udziale publiczności w porządku alfabetycznym, po wylosowaniu przez komisję organizacyjną litery, od której rozpocznie się nazwisko pierwszego z uczestników.
 3. Ze względów organizacyjnych organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności przesłuchań w ramach porządku jednego dnia. W razie choroby uczestnika, potwierdzonej opinią lekarza może on uzyskać zgodę na występ poza ustaloną kolejnością – na końcu etapu.
 4. Program należy wykonać z pamięci.
 5. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie umieszczony na stronie http://konkurs-szeligowski.pl po zamknięciu listy zgłoszeń.

   VIII.    Nagrody

 1. Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.
 2. Przewidywane są również Nagrody Specjalne w formie występów koncertowych podczas znaczących wydarzeń muzycznych.
 3. Przewiduje się Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu Tadeusza Szeligowskiego, ufundowaną przez wnuczkę kompozytora.
 4. Tytuł Laureata Konkursu przysługuje uczestnikowi, który za prezentację konkursową uzyska co najmniej 21 punktów.

Laureat konkursu CEA uzyskuje uprawnienia, o których jest mowa w:

 1. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (otrzymanie najwyższej pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych artystycznych, zwolnienie z egzaminu promocyjnego),
 2. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjęcie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych).

 

Finalista konkursu CEA (tj. Uczestnik, który zakwalifikował się do najwyższego etapu konkursu lub w przypadku konkursu jednoetapowego otrzymał wyróżnienie) otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przeliczanie na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

   IX.    Inne

 1. Wszyscy laureaci zobowiązani są do wzięcia czynnego udziału w koncercie laureatów, wykonując program wyznaczony przez jury. W przypadku odmowy wzięcia udziału w koncercie laureatów, nagroda podlega anulowaniu (decyzję podejmuje jury).
 2. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z:
 • wykonywaniem utworów podczas konkursu,
 • wykonywaniem utworów podczas koncertu laureatów.
 1. Przyjęcie zgłoszenia będzie równoznaczne z zawarciem umowy udziału w konkursie na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
 2. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego jest współadministratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie konkursu:

 https://www.konkurs-szeligowski.pl/dane-osobowe/

 • Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa jest współadministratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/cea/ochrona-danych-osobowych

 1. Uczestnicy konkursu rezerwują zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
 2. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy sekretariatu konkursu, który mieści się
  w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. nr 2

61-127 Poznań, ul. Bydgoska 4

tel. 61 877-45-26

e-mail: sekretariat@posm2.poznan.pl

Skip to content